Všeobecné obchodné podmienky a jazyk našej webovej stránky je v Slovenčine.

Kupujúci resp. spotrebiteľ, automaticky súhlasí s obchodnými podmienkami pri návšteve našej web. stránky!

Majiteľ webovej stránky je: SKANDINAVEX s.r.o.
Adresa/sídlo: Báč č.132, 930 30 Dunajská Streda
Telefónné číslo: +421 901 701 971 alebo +421 917 941 799
E-mail: info@saunamaster.sk

Firemné údaje:
SKANDINAVEX s.r.o.
Báč 132, 930 30 Dunajská Streda
IČO: 51 985 233
DIČ: 2120858102
IČ DPH: SK2120858102

      sme platcami DPH

    Zapísaná na: Trnava, odd. Sro, vl.č.43173/T
Bankové spojenie:
Názov banky: Slovenská Sporiteľňa a.s.
IBAN: SK71 0900 0000 0051 6877 9428
SWIFT: GIBASKBX

Predmet:
Obrázky produktov zobrazené na adrese www.saunamaster.sk, prevádzkované spoločnosťou SKANDINAVEX s.r.o., sú ilustráciou produktu, a v niektorých prípadoch sa môžu líšiť do skutočného produktu. Funkcie produktov nájdete na konkrétnej stránke produktu.

Kúpna cena, platobné podmienky:
Cena uvedená pri produktoch je kúpna cena daného produktu, ktorá je vyjadrená v eurách a zahŕňa DPH a je potrebné uhradiť v prípade prevzatia produktu.

Pre produkty, ktoré nie sú okamžite k dispozícii (na sklade) alebo pre špeciálne objednávky, môžete objednať až po uhradenia 50% zálohy z kúpnej ceny daného produktu, ktorá bude pri dodaní objednávky odpočítaná z celkovej kúpnej ceny!

Uvedené ceny platia do odvolania. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien!

Úhrada kúpnej ceny:
V hotovosti v našej pobočke alebo vopred, prevodom na bankový účet IBAN: SK71 0900 0000 0051 6877 9428, v prípade objednania cez E-SHOP, dobierkou !

Doprava:
Objednané výrobky je možné dodať na Vašu adresu, tie náklady uhradí zákazník!


Tu je niekoľko príkladov prepravných nákladov:

Bratislava: 40 EUR s DPH
Košice: 150 EUR s DPH
Nitra: 70 EUR s DPH
Trnava: 60 EUR s DPH
Banská Bystrica: 100 EUR s DPH
Poprad: 120 EUR s DPH

Výmena tovaru:
Ak je objednaná položka počas prepravy chybná alebo pravdepodobne poškodená, bezplatne ju vymeníme. Produkty kúpené z našej predajni osobne, nie je možné vymeniť!

Záruka, podmienky:
Pri dodržaní pokynov na inštaláciu, obsluhu a údržbu výrobku poskytne SKANDINAVEX s r.o. (ďalej len „SKANDINAVEX“) na výrobok úplnú záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku. Tieto záručné podmienky sú platné len pre výrobky používané v saune. Každý funkčný diel, ktorý sa pri normálnom používaní produktu ( t.j. v súlade s návodom na použitie, údržbu a obsluhu výrobku) pokazí, bude v zmysle týchto záručných podmienok opravený alebo bezplatne vymenený za nový diel.
Tieto opravy sú pre zákazníka bezplatné, náklady znáša SKANDINAVEX ako záručné opravy. V prípade keď sa jedná o výhrevné telesá saunových kachlí, záruka neplatí!

Na uplatnenie bezplatnej záručnej opravy musí zákazník predložiť doklad o zakúpení výrobku (faktúru, pokladničný doklad,…).

V prípade využívania výrobku k podnikaniu (Wellness centrá, Hotely používanie výrobkov na poskytovanie služieb a pod.) a v prípade ich preukázateľného nadmerného preťažovania nebude poskytnutá záruka v rámci občianskeho zákonníka.

V prípade privolania servisu na opravy, ktoré nespadajú do rámca nárokov na bezplatnú záručnú opravu, uhradí zákazník servisu obvyklé náklady za stratu času a cestovné náklady podľa cien platných v dobe servisnej návštevy.

Nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Spotrebiteľ má nárok na vrátenie tovaru predávajúcemu bez udania dôvodu ak:

-zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu)

zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou)

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Učiniť tak môže v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

Upozornenie:
Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.


Autorské práva
Vstupom na ktorúkoľvek stránku v systéme www.saunamaster.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami, aj keď nie ste registrovaným používateľom alebo predplatiteľom žiadnej zo systémových služieb.

Obsah www.saunamaster.sk je duševným vlastníctvom spoločnosti SKANDINAVEX s.r.o.

Spoločnosť SKANDINAVEX s.r.o. si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom kopírovať a distribuovať ktorúkoľvek časť tejto stránky v akejkoľvek podobe. Obsah a dizajn týchto stránok sú chránené medzinárodnými a Slovenskými zákonmi.

Spracovanie a predávanie celého obsahu alebo jeho časti (text, grafika, fotografie, zvukový alebo obrazový materiál, štruktúra údajov, štruktúra, proces, program atď.) sú zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SKANDINAVEX s.r.o. Časti obsahu tejto stránky môžete ukladať alebo tlačiť iba pre svoje vlastné použitie na pevnom disku, ale ani v takom prípade nesmiete opätovne použiť, distribuovať, ukladať do databázy, sťahovať a komercionalizovať takéto časti stránky.

Stránky spoločnosti SKANDINAVEX s.r.o., spolu s reklamami a inzerátmi, sú chránené autorským právom, žiadna ich časť nesmie byť vystrihnutá, a zmrzačená časť nesmie byť žiadnym spôsobom znovu šírená. Je tiež zakázané reprodukovať obsah stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa, (t.j. opakovaným vysielaním technickými prostriedkami, a to aj v nezmenenej podobe).

Neoprávnené použitie má trestné a občianske následky. Vydavateľ môže požadovať ukončenie porušenia a náhradu škody.

Oznámenia zo strany môžu byť prijaté iba odkazom na túto stránku, ak je to príjemca
a) nemení pôvodné informácie,
b) v každej komunikácii sa uvádza jasný odkaz na stránku.

Názov domény www.saunamaster.sk a názov Saunamaster sú chránené autorskými právami a sú chránené ochrannými známkami a nemôžu sa používať s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SKANDINAVEX s.r.o.

Spoločnosť SKANDINAVEX s.r.o. sa snaží poskytovať presné a spoľahlivé informácie, ale nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré z týchto informácií vyplynú.

Ochrana osobných údajov:
SKANDINAVEX s.r.o. uchováva utajované informácie, používa ich iba na plnenie objednávok a oznamovanie informácií a v žiadnej podobe ich neposkytuje tretím stranám.

Ochrana osobných údajov na internete je obzvlášť dôležitá pre budúce uzatváranie zmlúv na internete, čím sa vytvára skutočné internetové hospodárstvo.

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov sa spoločnosť SKANDINAVEX s.r.o. zaviazala zabezpečovať online obchodovanie, ochranu osobných údajov a súkromie.

Vaše osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo atď.) a vaše používateľské údaje sa použijú výlučne na účely zmluvy, fakturácie a na naše vlastné reklamné účely v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám!

Údaje sa môžu preniesť na tretiu stranu iba s Vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom.

Pri návšteve našich webových stránok môžete voľne a anonymne prehľadávať naše všeobecne prístupné stránky. Vaše anonymné internetové návštevy sa používajú výlučne na štatistické účely, na optimalizáciu našej prítomnosti na internete, na zvýšenie bezpečnosti systému a tieto zaznamenané informácie neobsahujú žiadne osobné informácie. Zaznamenávajú sa iba názov domény, adresa IP, konfigurácia počítača a typ prehliadača. Tiež automaticky zaznamenávame webové stránky, ktoré ste od nás navštívili, webové stránky, ktoré navštívite, a čas a trvanie vašej návštevy. Z týchto informácií nie je možné odvodiť vašu totožnosť alebo váš užívateľský profil. Ako súkromný používateľ zostanete úplne anonymní. Okrem toho nesledujeme vaše prehliadanie.

Pri objednávaní alebo prihlásení na odber noviniek žiadame vaše osobné informácie. Toto sú jediné osobné informácie, ktoré spracúvame.

Na aký účel žiadame vaše osobné informácie?
Žiadame vás o vaše osobné údaje, aby sme vás mohli identifikovať. Použite na dokončenie vašej objednávky. Keď sa zaregistrujete k odberu noviniek, vaše informácie sa zaznamenajú do nášho zoznamu Newslettera, nebudú sa však používať okrem odosielania noviniek.

Kedy sa pýtame na vaše osobné informácie?
Vaše osobné údaje sa zaznamenávajú pri objednávke alebo registrácii na odber noviniek. Dovtedy neevidujeme žiadne údaje, takže môžete naše produkty kompletne skontrolovať anonymne.

Kto má prístup k vašim osobným informáciám?
Vaše údaje budú sprístupnené nášmu personálu, keď bude váš prípad spracovávaný a spracovávaný. Odporúčame, aby sa osobné údaje používali iba na legitímne vykonávanie príslušnej úlohy a aby boli po ukončení činnosti naďalej viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Naši zamestnanci sú okrem toho dôkladne oboznámení s právnymi predpismi o ochrane údajov, podliehajú ochrane údajov a ich dôvernosti a sú si vedomí trestných následkov porušenia.
Prenos osobných údajov tretím stranám sa môže uskutočniť iba v prípadoch, ktoré sú prísne upravené zákonom, napr. dodávateľovi za dodanie objednaného tovaru.

Aké práva má užívateľ k svojim osobným údajom?
Berte na vedomie vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov, a najmä:
a. Právo na informácie
Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo požadovať informácie, ktoré zaznamenávame.
b. Právo namietať
Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo vymazať / obmedziť neoprávnené údaje a opraviť nesprávne údaje. Táto žiadosť sa však nedotýka vašich fakturačných a účtovných informácií.
c. Oprava, vymazanie, obmedzenie
Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo obmedziť používanie vašich údajov na reklamu, prieskum trhu alebo na verejný prieskum.

Ako presadzujeme zákon o ochrane osobných údajov a ďalšie príslušné právne predpisy?
Uisťujeme vás, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov urobíme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.

Kontakt:
Ak máte akékoľvek pripomienky, neváhajte nás kontaktovať!

Stránka používa cookies, aby sme dosiahli najväčšiu zábavu! S používaním našu web stránku, súhlasíte s používaním cookies! Ďalšie informácie >>

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás