Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O VŠEOBECNÝCH OCHRANÁCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Všeobecná časť

1.1 Úvod

SKANDINAVEX s.r.o. (Ďalej len „správca údajov alebo zamestnávateľ“) pripisuje veľký význam rešpektovaniu a presadzovaniu práv na spracovanie údajov svojich klientov a akýchkoľvek iných dotknutých fyzických osôb. SKANDINAVEX s.r.o., v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov Európskej únie (GDPR) a Zákon č. 18/2018 Z. z., a iné právne ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov.

1.2 Definícia

Bežné výrazy použité v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov majú nasledujúci význam:
„Osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou, ktorá priamo alebo nepriamo, najmä na základe jedného alebo viacerých faktorov, ako je meno, číslo, funkcia, online identifikácia alebo fyzická, fyziologická, genetická, intelektuálna, hospodárska, kultúrna alebo sociálna identita fyzickej osoby identifikovať;
„Prevádzkovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sám alebo spolu s ostatnými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky spracovania údajov stanovené právnymi predpismi Únie alebo členských štátov, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na určenie prevádzkovateľa môžu byť definované právnymi predpismi Únie alebo členského štátu;
„Spracovateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
„Správa údajov“: akákoľvek operácia alebo kombinácia operácií, či už automatizovaná alebo nie, vykonávaná s osobnými údajmi alebo dátovými súbormi, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, archivovanie, triedenie, ukladanie, transformácia alebo zmena, získavanie, sprístupňovanie, používanie, komunikácia, prenos, šírenie alebo inak sprístupnením akýmikoľvek prostriedkami, koordináciou alebo prepojením, obmedzením, vymazaním alebo zničením;
‚Spracovanie údajov ‘: vykonávanie technických, technologických úloh (ako napríklad tabelácia atď.) Súvisiacich s operáciami spracovania údajov, bez ohľadu na spôsob a prostriedky použité na vykonávanie operácií a miesto, kde sa operácia vykonáva;
„Príjemca“: každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný orgán, ktorému sa osobné údaje alebo informácie o nich poskytujú, či už ide o tretiu stranu alebo nie. Verejné orgány, ktoré majú prístup k osobným údajom v rámci osobitného vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracovanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov v súlade s účelmi spracovania;
„Súhlas dotknutej osoby“: dobrovoľné, explicitné a jednoznačné vyjadrenie vôle dotknutej osoby s vyhlásením alebo aktom jednoznačne potvrdzujúcim súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
„Incident v oblasti ochrany súkromia“ je narušenie bezpečnosti, ktorého výsledkom je náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, zmena, neoprávnené odhalenie alebo neoprávnený prístup k osobným údajom prenášaným, uchovávaným alebo inak spracovaným;
„Protest“: vyhlásenie dotknutej osoby v akejkoľvek forme (napr. Ústne, písomné alebo e-mail), že prevádzkovateľ namieta proti spracovaniu svojich osobných údajov a žiada, aby sa spracovanie ukončilo alebo aby sa spracované údaje vymazali;
“Obmedzenie správy údajov”: označovanie uložených osobných údajov s cieľom ich budúceho obmedzeného spracovania prevádzkovateľom;
1.3 Meno správcu údajov, Názov: SKANDINAVEX s.r.o.
Adresa: Senecká cesta 24/C, 931 01 Šamorín
E-mail adresa: info@saunamaster.sk

1.4 Bezpečnosť údajov

Spoločnosť SKANDINAVEX s.r.o. zabezpečuje bezpečnosť údajov, prijíma technické a organizačné opatrenia a stanovuje rokovací poriadok potrebný na presadenie GDPR.
SKANDINAVEX s.r.o. prijme vhodné opatrenia na ochranu údajov, najmä pred neoprávneným prístupom, zmenou, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj pred náhodným zničením a poškodením a stratou prístupu v dôsledku zmien v použitej technológii.

2. Informácie o právach dotknutých osôb

2.1 Právo na predbežné informácie

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o skutočnostiach a informáciách týkajúcich sa spracovania údajov pred začiatkom spracovania údajov.

2.2 Právo na prístup k dotknutej osobe

Dotknutá osoba má právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa údajov o tom, či sa ich osobné údaje spracúvajú, a ak áno, mať prístup k osobným údajom a súvisiacim informáciám uvedeným v nariadení.

2.3 Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo opraviť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, na jej žiadosť bez zbytočného odkladu opraviť. Dotknutá osoba vzhľadom na účel spracovania je oprávnená požadovať o rozšírenie neúplné osobné údaje okrem iného dodatočného vyhlásenia.

2.4 Právo na vymazanie (? Právo na zabudnutie?)

Dotknutá osoba má právo vymazať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, bez zbytočného odkladu na jej žiadosť a prevádzkovateľ údajov má právo vymazať osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, ak existujú dôvody uvedené v nariadení.

2.5 Právo obmedziť správu údajov

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať, aby prevádzkovateľ údajov obmedzil spracovanie údajov, ak sú splnené podmienky stanovené v nariadení.

2.6 Oznamovacia povinnosť opraviť alebo vymazať osobné údaje alebo obmedziť správu údajov

Pokiaľ sa to ukáže ako nemožné alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie, prevádzkovateľ údajov informuje všetkých príjemcov o všetkých opravách, výmazoch alebo obmedzeniach správy údajov, s ktorými alebo komu boli osobné údaje oznámené. Na žiadosť dotknutej osoby kontrolór údajov informuje týchto príjemcov.

2.7 Právo na prenos údajov

S výhradou podmienok stanovených v tomto nariadení má dotknutá osoba právo dostávať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré sprístupnila kontrolórovi údajov v štruktúrovanom, široko používanom strojom čitateľnom formáte a správca údajov, ktorému ste poskytli svoje osobné údaje.

2.8 Právo na protest

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti ktorýmkoľvek zo svojich osobných údajov podľa GDPR článku 6 ods. 1 písm. e.) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi) alebo písm. f.) (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.)

2.9 Automatizované rozhodovanie o jednotlivých záležitostiach vrátane profilovania

Má dotknutá osoba nárok na vylúčenie z čisto automatizovaného spracovania údajov vrátane profilovania, rozsah rozhodnutia, ktoré by malo právne účinky alebo by ním bolo podstatne ovplyvnené.

2.10 Informovanie dotknutej osoby o incidente v oblasti ochrany súkromia

Ak je pravdepodobné, že incident v oblasti ochrany údajov bude predstavovať vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, správca údajov bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o incidente.

2.11 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (právo na nápravu)

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte obvyklého pobytu, pracoviska alebo údajného porušenia, ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, je v rozpore s nariadením.

2.12 Právo na účinný opravný prostriedok pred dozorným orgánom

Každá fyzická alebo právnická osoba má právo na účinný opravný prostriedok proti rozhodnutiu dozorného orgánu, ktorý je pre ňu právne záväzný, alebo ak dozorný orgán nezaoberá sťažnosťou alebo informuje dotknutú osobu do troch mesiacov.

2.13 Právo na účinný opravný prostriedok proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Všetky dotknuté osoby majú právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnievajú, že ich osobné údaje boli porušené v dôsledku spracovania ich osobných údajov, ktoré nie je v súlade s nariadením.

3. Oznámenie o ochrane osobných údajov

3.1 Informácie o zmluvných partneroch, zákazníkoch a o spracovaní osobných údajov zástupcov ich fyzických osôb

SKANDINAVEX s.r.o. spravuje údaje fyzickej osoby zmluvne dohodnutej ako kupujúci a / alebo dodávateľ na účely plnenia zmluvy, na účely uzavretia, plnenia, ukončenia zmluvy a poskytnutia zmluvnej zľavy. Takéto spracovanie údajov sa považuje za zákonné, aj keď je takéto spracovanie potrebné na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.
Do tejto kategórie správy údajov patria aj údaje o zástupcoch zákazníkov, kupujúcich a / alebo dodávateľov právnických aj fyzických osôb.
Údaje kontrolóra:

MENO:

SKANDINAVEX s.r.o.
Báč č.132, 930 30 Dunajská Streda

ZÁSTUPCA:

Konateľ

WEB. STRÁNKA:

www.saunamaster.sk

ÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV:
 

Na účely plnenia zmluvy na účely uzatvorenia, vykonávania, ukončenia alebo poskytnutia zmluvnej zľavy.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRÁVY ÚDAJOV:

 • Plnenie zákonnej povinnosti
 • Plnenie zmluvy

ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV:

 • Meno zákazníka, adresa, daňové číslo
 • Účty zákazníkov
 • Kupujúci kupné ceny, predaj
 • Účty splatné
 • Kontaktné údaje zástupcov fyzických osôb, klientov: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, online ID

OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU SLEDOVAŤ:

 • Zamestnanci zákazníckeho servisu,
 • Pracovníci a spracovatelia údajov, ktorí vykonávajú pracovné povinnosti a spracovatelia údajov, najmä daňové, mzdové, sociálne (platobné) činnosti správcu údajov.

TRVANIE SKLADOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

5 rokov po ukončení zmluvy

Môžete požadovať informácie o správe údajov a tiež požiadať o odstránenie alebo zablokovanie vašich osobných údajov. Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, uplatniť si ďalšie zákonné práva a v prípade porušenia sa obrátiť na súd.
Môžete sa tiež obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov Slovenskej Republiky (dataprotection.gov.sk/uoou/) a požiadať o oficiálne odvolanie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.
Žiadosti o vaše práva možno písomne zaslať prevádzkovateľovi na tieto kontaktné údaje:
email: info@thermory.sk

3.3 Informácie o správe údajov týkajúcich sa zamestnania

SKANDINAVEX s.r.o. bude interpretovať predkladanie žiadostí ako jasný a výslovný súhlas, ktorý povoľuje spracovanie osobných údajov obsiahnutých v žiadostiach, ako je opísané v tomto prospekte.
Zamestnávateľ použije osobné údaje obsiahnuté v dokladoch prijatých pre žiadosti o zamestnanie iba v rozhodovacom procese týkajúcom sa zamestnania.
Zamestnávatelia požadujú iba prístup k osobným informáciám, ktoré sú relevantné pre dané zamestnanie.
Na základe prospektu Úradu pre ochranu údajov z roku 2016 sa zamestnávateľ môže dozvedieť o verejných osobných údajoch žiadateľa zverejnených na stránkach sociálnych sietí, pričom o tejto okolnosti žiadateľovi poskytol predchádzajúce informácie. Zamestnávateľ neuložil, ani neposlal osobné údaje týkajúce sa stránky žiadateľa na sociálnych sieťach.
Údaje kontrolóra:

MENO:

SKANDINAVEX s.r.o.
Senecká cesta 24/C, 931 01 Šamorín

ZÁSTUPCA:

Konateľ

WEB. STRÁNKA:

www.saunamaster.sk

ÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV:
 

vyplnenie inzerovaného zamestnania, uzavretie pracovnej zmluvy

PRÁVNY ZÁKLAD SPRÁVY ÚDAJOV:

Súhlas dotknutej osoby.

ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV:

rozsah relevantných informácií o zamestnaní

OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽU SLEDOVAŤ:

Konateľ spoločnosti, a pracovníci so zamestnaneckými povinnosťami

TRVANIE SKLADOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:  

v prípade úspešnej žiadosti, počas trvania pravidiel zamestnávania a v prípade neúspešnej žiadosti, 3 mesiace od rozhodnutia o žiadosti, keď budú neúspešné dokumenty žiadosti úplne vymazané.

Dotknutá osoba môže požadovať informácie o správe údajov a tiež požiadať o odstránenie alebo zablokovanie vašich osobných údajov. Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, uplatniť si ďalšie zákonné práva a v prípade porušenia sa obrátiť na súd.
Môžete sa tiež obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov Slovenskej Republiky (dataprotection.gov.sk/uoou/) a požiadať o oficiálne odvolanie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov.
Žiadosti o vaše práva možno písomne zaslať prevádzkovateľovi na tieto kontaktné údaje:
email: info@thermory.sk

4. Postup žiadosti

Prevádzkovateľ údajov bez zbytočného odkladu, najmenej však do 30 dní od prijatia žiadosti dotknutej osoby, informuje dotknutú osobu o splnení svojej žiadosti o výkon svojich práv, o možnom zamietnutí žiadosti ao opravných prostriedkoch.
Ak je to potrebné, vzhľadom na zložitosť žiadosti a počet žiadostí, môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ údajov informuje dotknutú osobu o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie sa poskytujú, pokiaľ je to možné, elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nežiada inak.
Ak správca údajov na žiadosť dotknutej osoby nekoná, bezodkladne o tom informuje dotknutú osobu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, dôvody nečinnosti a odvolanie sa dotknutej osoby na dozorný orgán.
SKANDINAVEX s.r.o. ako správca údajov bezplatne poskytuje informácie uvedené v článkoch 13 a 14 nariadenia a práva dotknutej osoby (články 15 až 22 a 34 nariadenia). Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená, najmä kvôli svojej opakujúcej sa povahe, neprimerané administratívne náklady pre prevádzkovateľa údajov v súvislosti s poskytovaním požadovaných informácií alebo informácií alebo podniknutím požadovaných krokov:

 • Účtujte poplatok 20 EUR, alebo
 • môže odmietnuť konať vo veci žiadosti.

Prevádzkovateľ údajov nesie bremeno preukázania zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej povahy žiadosti.
Ak existujú odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť, môže kontrolór údajov požiadať o ďalšie informácie potrebné na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
 

5. Kontakt na úrad

Dozorný orgán pre ochranu údajov v Slovenskej Republike:
Štátny orgán pre ochranu údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/
Adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Sekretariát úradu: +421 /2 3231 3214
Dotknutá osoba môže podať sťažnosť UOOU, ak sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, nie je v súlade so zákonnými povinnosťami.
Rozhodnutie UOOU môže byť predmetom súdneho preskúmania.

 

Na našej webovej stránke používame iba cookies, aby sme vedeli, či ste už niekedy navštívili našu webovú stránku, a ak áno, aké stránky ste navštívili a na základe nich, ktoré z našich služieb by vás mohli najviac zaujímať. Tieto súbory cookie môžete odmietnuť prostredníctvom nastavení prehľadávača, v takom prípade však nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky.

Čo sú to cookies?

Táto webová stránka pri návšteve ukladá malé textové súbory do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. To vám umožní zapamätať si niektoré údaje formulára, ktoré ste už určitý čas vyplnili, aby ste ich nemuseli zadávať znova. Na povolenie súborov cookie je potrebných množstvo podobných funkcií.

Nepredávame ani nepoužívame cookies ani žiadne informácie, ktoré zbierame pomocou cookies tretím stranám, ani ich nepoužívame na identifikáciu.

Na čo používame cookies?

Naša webová stránka používa cookies pre:

  • nastavenie zobrazenia, napríklad nastavenie veľkosti písma
  • typ a verzia prehliadača, operačný systém, adresa URL sprostredkovateľa (predtým zobrazené stránky), IP adresa počítača použitá na prístup a dátum a čas návštevy
  • či ste súhlasili s používaním súborov cookie na našej webovej stránke
  • vzorce prevádzky a správania používateľov, ktoré nám umožňujú vylepšovať naše webové stránky a služby

Tieto údaje zaznamenávame iba na interné a štatistické účely.

Naše stránky môžu používať nasledujúce dva typy súborov cookie:

 • Súbor cookie relácie: Tieto dočasné údaje sa do súboru cookie ukladajú až do konca relácie prehliadania. To sú dôležité pre správne fungovanie niektorých funkcií spojených s našou webovou stránkou.
 • Trvalý súbor cookie: Tieto informácie sa ukladajú na dlhšie obdobie do súboru cookie prehliadača. Trvanie závisí od nastavenia použitého v prehliadači. Trvalé súbory cookie umožňujú vášmu serveru rozpoznať vás vo vašom počítači.

Súbory cookie tretích strán:

 • Google Analytics
  _utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx: Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako návštevníci používajú naše stránky, a my môžeme zlepšiť ich použiteľnosť. Ďalšie informácie na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk
 • Facebook.com
  datr; lsd; reg_ext_ref; reg_fb_gate; reg_fb_ref; wd: Obsah našej webovej stránky môžete zdieľať so svojimi priateľmi na Facebooku. Táto funkcia môže na vašom počítači nechať súbory cookie, nad ktorými nemáme kontrolu.
 • Twitter.com
  __utma; __utmb; __utmc; __utmv; __utmz; _twitter_sess; external_referer; guest_id; k; original_referer: Obsah našej webovej stránky môžete zdieľať so svojimi priateľmi na Twitteri. Táto funkcia môže na vašom počítači nechať súbory cookie, nad ktorými nemáme kontrolu.
 • accounts.google.com
  GALX; GAPS; GoogleAccountsLocale_session: Obsah našich webových stránok môžete zdieľať so svojimi priateľmi na stránkach sociálnych sietí Google. Táto funkcia môže na vašom počítači nechať súbory cookie, nad ktorými nemáme kontrolu.

Ďalšie informácie o zmene nastavení súborov cookie nájdete v centre pomoci prehliadača alebo na odkaz nižšie:

Začnite písať a stlačte enter pre vyhľadávanie

Kosár